You are currently viewing Поглед върху многообразието и приобщаването в образованието и грижите в ранна детска възраст в Германия
  • Post category:новини

Автор: Алина Космулеску, международен стажант на Aspire

Първоначалната фаза по проект Diversity+ включва проучване на образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ) в партньорските страни, както и в държави извън консорциума. Пример за това е скорошно интервю, проведено с представител от Германия. Този участник е със седалище в Берлин и изпълнява научноизследователски и образователни проекти на местно, щатско, федерално и европейско ниво, със специален интерес към социалните и половите неравенства. Статията по-долу предлага някои интересни изводи, направени от интервюирания относно оценката му за германските детски градини.

Въпреки че нашият интервюиран смята, че темата за многообразието и приобщаването в момента не е приоритет в детските градини в Германия, вниманието към темата расте. В рамките на този сектор подходите все още са много традиционни и до голяма степен се определят от собствената култура и ценности на институцията. Нашият интервюиран смята, че има явна нужда от по-нататъшно повишаване на осведомеността, подобряване на знанията и уменията, и това също трябва да бъде подкрепено от държавната подкрепа.

През последните 10-15 години разнообразието в ОГРДВ започна да се фокусира повече в Германия, като професионалистите, работещи в сектора, признаха как стереотипите започват да се развиват от ранна възраст при децата. Следователно стратегиите за възприемане на многообразието придобиват все по-голямо значение.

Според интервюирания от Германия, групата, която най-трудно прегръща многообразието, е по-възрастният учителски персонал. Това е проблем, особено в селските райони, където липсва обучение и знания по тази тема. Липсва и културна чувствителност, която обикновено не се разглежда като част от обучението на специалисти от ОГРДВ, те не са достатъчно подготвени да насърчават многообразието на работното си място.

Положителна тенденция е, че се е подобрил начинът, по който стереотипите и предразсъдъците се разглеждат в рекламите на ОГРДВ в Германия: използваните рекламни изображения стават все по-разнообразни, като например снимки на деца с увреждания или с различна етническа принадлежност.

За да бъде изцяло възприето многообразието, от решаващо значение е децата с допълнителни нужди да бъдат включени в масовите разпоредби за ОГРДВ, тъй като това играе важна роля в тяхното когнитивно и социално развитие. Според германския експерт страхът от неизвестното създава и поддържа предразсъдъци. Също така е важно да се обърне внимание на овластяването на маргинализираните групи и на възможността да защитават правата и нуждите си. Социалната несправедливост съществува в ОГРДВ и тези неравенства трябва да бъдат преодолени.

Организациите за ОГРДВ трябва да насърчават култура на възприемане на многообразието и това зависи от всеки професионалист в предучилищното образование, който подобрява отношението си към тази тема. Тъй като културата се променя с течение на времето, всички ние се нуждаем от постоянно напомняне, за да поддържаме положителен подход към многообразието и да преодоляваме своите лични предразсъдъци .

 

Изображение: Фото: “Crayons de couleur” от Supernico26 е лицензиран под CC BY 2.0