You are currently viewing Проект Diversity+: междинни постижения

Проектът Diversity+ достигна своята средна фаза. Инициативата по програма “Еразъм+” има за цел да разработи инструменти за управление, сравнителен анализ, признаване и професионализация на специалистите в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ), за да се разбере и подобри настоящият им подход към приобщаването на многообразието.

 

Многонационалното партньорство се координира от CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente, и включва ISSA – International Step By Step Association със седалище в Нидерландия, Skola Dokoran – Wide Open School в Словакия, Schola Empirica в Чешката република, Aspire-igen в Обединеното кралство, Link Campus University в Италия и Фондация на бизнеса за образованието в България. 

 

През последните 18 месеца партньорството извърши задълбочен анализ на настоящите предизвикателства, пред които са изправени системите за образование и грижи в ранна детска възраст в страните партньори. Той включваше интервюта с практикуващи специалисти в областта на ОГРДВ и ключови експерти в областта на политиките, както и кабинетно проучване на ситуацията и потребностите, на които трябва да се обърне внимание. Анализът помогна на партньорите да съберат вдъхновяващи практики за приобщаване към многообразието и да идентифицират ключовите фактори за превръщането на услугите в по-приобщаващи и приемащи децата. 

 

Електронната книга “Diversity+” представя обобщение на изследването на подходите за приобщаване към многообразието, общите черти, различията, потребностите и областите на иновации, установени в цяла Европа, както и констатациите от изследването в страните партньори. Тя съдържа 25 примера за добри практики от страните партньори и 8 от други европейски страни. 

 

Хартата на многообразието е документ, насочен към директорите на детски градини, който има за цел да им помогне да подобрят управленските си подходи към включването на многообразието. Хартата формулира минималните изисквания, на които трябва да отговарят организациите в областта на ОГРДВ, за да се считат за положително настроени към многообразието. Това включва разпоредби, свързани с равния достъп до услуги на всички деца и семейства, учебна програма, която интегрира и насърчава подхода към цялото дете, като оценява, признава и зачита всички аспекти на детската идентичност; компетентна, многообразна и чувствителна работна сила, която е подготвена да посрещне разнообразието от нужди; постоянни мерки за вътрешен мониторинг и външна оценка, насочени към непрекъснато подобряване и актуализиране на услугите; и управленски подход, който обхваща всички политики и практики.

 

Като следваща стъпка през последните 6 месеца партньорството разработи онлайн инструмент за оценка на приобщаващото образование, основан на Хартата. Той има за цел да подпомогне учителите, директорите и другите специалисти в областта на ОГРДВ да оценят своите практики за приобщаване на разнообразието и да ги подобрят. 

Иновативният инструмент за оценка дава конструктивни насоки и подкрепа, които не само показват на доставчиците на услуги в областта на ОГРДВ как изглежда една добра организация, приобщаваща към многообразието, но и ги насочват по пътя им към достигане на това ниво. Интерактивният цифров инструмент е разработен с привлекателен, приветлив дизайн и позволява на организациите за ОГРДВ лесно и бързо да оценят своите услуги спрямо критериите за сравнителен анализ. Партньорството пилотира инструмента с практици в своите страни и получи много положителни отзиви.

Имайки предвид устойчивостта и дългосрочното въздействие, партньорите започнаха работа и по профил на ЕКР и ресурси за обучение за развитието на ролята на посланик на многообразието. 

 

До края на проекта партньорството ще разработи и интерактивни сценарии и сериозна игра Diversity+, предназначени за учители в областта на предучилищното възпитание и ранните детски грижи. Игрите ще им помогнат да насочват децата как да разпознават и да се противопоставят на предразсъдъците, расизма и предубежденията; как да бъдат по-чувствителни и съпричастни. Преподавателите ще знаят как да подхранват сътрудничеството и солидарността; да празнуват различията;  взаимното уважение и осведомеността във връзка с равенството и разнообразието, за да създадат приобщаваща общност. Сценариите ще разглеждат темите за приобщаването и разнообразието в ежедневната рутина с децата, тъй като има много области на предразсъдъци, които практикуващите в областта на ОГРДВ могат пряко да признават, обсъждат и оспорват ежедневно, включително раса, етническа принадлежност, физически способности и характеристики, пол, състав на семейството и икономическа класа и др. 

 

Силно преносимите ресурси ще помогнат на проект Diversity+ да постигне широко въздействие върху управленските структури в институциите за ОГРДВ, като помогне на тези организации да станат по-приветливи и приобщаващи за редица идентичности на многообразието. Това ще доведе подобри включването на децата от тези групи в услугите на ОГРДВ, като ще спомогне за преодоляване на настоящото недостатъчно представяне на малцинствените групи. В резултат на това повече хора от тези групи ще развият ключови социални умения, съпричастност, състрадание, взаимно уважение и осведоменост по отношение на равенството и правата, което в крайна сметка ще подобри социалното приобщаване в дългосрочен план в участващите държави и извън тях.

 

Всички разработени продукти вече са достъпни на английски, български, чешки, италиански и словашки език на сайта на проекта https://diversity-plus.eu/.

 

За повече актуална информация следете нашата страница във Facebook  https://www.facebook.com/Diversityplusproject/

 

Автор: Невена Раковска, Фондация на бизнеса за образованието, България

 

Снимка: Екипът на Diversity+ на срещата в Братислава, Словакия през ноември 2021.