Diversity+ има за цел да разработи инструменти за управление, бенчмаркинг, признаване и повишаване на квалификацията на специалистите в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ), за да разберат и подобрят своя настоящ подход към приобщаването на многообразието, под светлината на висококачественото обучение през целия живот.

Както показват различни изследвания, висококачественото образование и грижи в ранна детска възраст носят значителни ползи за икономиката, обществото и личностното развитие. Тези предимства не се ограничават до засегнатите деца, а се отнасят до обществото като цяло. Това определя и техния нарастващ приоритет в политическия дневен ред на Европейската комисия.

Като стъпва на Препоръката на Комисията за инвестиране в децата с цел прекъсване на цикъла на неравнопоставеност и разединяване, проектът цели да даде възможност на организациите в сферата на ОГРДВ да разберат напълно как техните услуги адресират многообразието и различията, така че да се разработят подходи, които са напълно приобщаващи за всички, със специален фокус върху деца от маргинализирани и уязвими групи.