You are currently viewing Проект “DIVERSITY+”:към по-приобщаващи услуги в образованието и грижите в ранна детска възраст
  • Post category:новини

Приобщаващото образование и грижи в ранна детска възраст са съществена основа за успешното обучение през целия живот на децата, социалната интеграция, личностното развитие и по-късно пригодността за заетост. Европейският стълб на социалните права декларира, че всички деца имат право на достъп до образование и грижи в ранна детска възраст. Според рамката на ЕС за качествено образование и грижи в ранна детска възраст обучението и образованието започват от раждането. Доказано е, че достъпът до образование и грижи в ранна детска възраст е особено полезно за деца от групи в неравностойно положение. То може също да помогне за преодоляване на разликата в постиженията на деца от уязвими и групи и да им осигури най-доброто начало в живота. 

Средата, подходите и услугите в ОГРДВ не винаги са проектирани да отговорят на плуралистичните нужди на всички деца и техните семейства. Малцинствените групи и групите в неравностойно положение остават недостатъчно представени и приобщени в ОГРДВ. В много случаи специалистите от ОГРДВ не са сигурни как да разработят услуги, които да включват пълния набор от маргинализация и уязвимост. И точно това е причината, поради която инициирахме проекта Diversity+.

Diversity+ има за цел да помогне на организациите в ОГРДВ да оценят доколко техните услуги адресират многообразието и да ги адаптират, така че да бъдат напълно приобщаващи към всички децата и техните семейства, включително тези от различни уязвими групи. 

В рамките на проекта Diversity+ (до август 2023 г.) ще бъдат разработени ресурси, които улесняват структурираното внедряване на приобщаващи услуги в ОГРДВ.

Инструментариумът на Diversity+ ще съдържа:

  • Харта за многообразие, която ще определя ключовите изисквания, на които трябва да отговаря една приобщаваща и многообразна организация. 
  • Интерактивен онлайн инструмент за оценка на подхода към многообразието, чрез който работещите в ОГРДВ ще могат да оценяват своите услуги и да проследяват подобрението си;
  • Профил на ЕКР и ресурси за обучение на посланик на разнообразието в ОГРДВ;
  • Сериозна игра, която ще помогне на практикуващите ОГРДВ да овластяват децата да разпознават и да се справят със предразсъдъци и дискриминация, да се отнасят към всички с емпатия и уважение, независимо от съществуващите различия.

Проектът е съфинансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз. Консорциумът, координиран от CIAPE, обединява партньори от 6 европейски държави.

За допълнителна информация ВИЖТЕ ТУК и се свържете с opportunities@ciape.it