You are currently viewing Среща на консорциум Diversity+ в Лайден

Партньорството по проект Diversity+ се срещна в Лайден на 12-13 май 2022. В събитието взеха участие общо 19 участници от България, Чехия, Италия, Словакия и Обединеното кралство, а домакин беш ISSA– International Step by Step Association.

Заедно работихме върху следващите два резултата от проекта: квалификационна рамка за посланик на многообразието в образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ) и създаването на сериозна игра за професионалистите, работещи с малки деца, при справянето с ежедневните проблеми на многообразието.

Целта на проекта Diversity+ е да определи ключовите компетентности, които трябва да придобият или развият от работещите в ОГРДВ, за да предадат на децата ценности като равенство, уважение и зачитане на уникалността на всеки човек.

Преглед на напредъка

Срещата започна с актуализация относно състоянието на проекта от координатора на проекта, CIAPE. Проектът вече дава някои положителни плодове, наскоро официално докладвани от същия координатор на италианската национална агенция Еразъм+ – INDIRE. Беше много удовлетворяващо да се види, че създадените досега отворени образователни ресурси електронната книга Diversity+ E-book, Diversity+ хартата на многообразието и Инструментът за оценка на приобщаването – са положително приети от целевата аудитория, за което говорят и предложенията те да бъдат преведени и на други езици освен партньорските. Интересът към проекта се вижда и по посещаемостта на уебсайта https://diversity-plus.eu. През последите шест месеца броят на показванията на страници се е утроил.

След обсъждането на прогреса на инициативата към момента, срещата премина към обсъждане на следващите продукти, които Diversity+ ще произведе.

 

Компетентностен профил на Diversity+ посланик

Този резултат дефинира на компетенциите за ролята на Посланик на многообразието и приобщаването в ОГРДВ. Ролята е в съответствие с Европейската квалификационна рамка ниво 5 и включва ключови знания, умения и нагласи, необходими за отговор на индивидуалните нужди на деца от различен произход и със специални образователни потребности, както и за управление на различни групи. Дейността по този продукт се ръководи от италианския партньор по проекта CIAPE. Рамката на  и ще бъде публикувана на всички езици (английски, български, словашки, чешки и италиански) през юли 2022 г.

Сериозна игра за справяне с равенството и разнообразието

През втория ден от срещата екипът работи по сценариите за сериозната игра. Този онлайн инструмент ще подпомогне професионалното развитие на професионалистите в ОГРДВ и ще им позволи да се справят с проблемите на равенството и многообразието. Това е четвъртият интелектуален резултат от поредицата и е от чешкия партньор по проекта, Schola Empirica, в сътрудничество с Link Campus University който ще разработи онлайн платформата за играта.

Сериозната игра е интерактивен инструмент за разказване на истории с тридесет кратки истории, които илюстрират различни всекидневни ситуации. Тези интерактивни истории имат за цел да дадат възможност на професионалистите да разпознават и да се справят със стереотипите и предразсъдъците, дискриминацията и изключването, да мислят критично, да се отнасят с уважение към всички, независимо от различията – и да интегрират тези ценности в  своята работа. 

След представянето на техническата методология, партньорството работи в групи по идеи за 30-те интерактивни сценария, които ще включва сериозната игра. Някои от тях ще бъдат доразвити в националния контекст на партньорите в сътрудничество със съответните заинтересовани страни, напр. в рамките на събития, организирани в рамките на предстоящите Дни на Еразъм 2022. Процесът на разработване на сценарии беше допълнителна възможност за партньорите в консорциума да обменят опит и знания. Сесията предизвика дискусии и критични разсъждения върху съществуващите практики в ОГРДВ и конструктивни начини за справяне с конфликти и болезнени събития, с които някои деца се сблъскват ежедневно.

Срещата беше много вдъхновяваща, успешна и продуктивна. Личният контакт предостави чудесна възможност на партньорите по проекта да си взаимодействат, да се опознаят и да изследват Лайден. Това беше истинско удоволствие след толкова дълъг период на изолация и онлайн събития. Всички партньори са нетърпеливи да се срещнат скоро отново в Обединеното кралство в края на годината.