You are currently viewing AFLATOT – Подкрепа на децата да станат активни участници в създаването на по-справедлив свят

AFLATOT – Подкрепа на децата да станат активни участници в създаването на по-справедлив свят

На 9 и 10 ноември 2021 г. част от нашето партньорство имаше първата възможност да се срещне лично на смесена транснационална среща по проекти в Братислава, Словакия. Това беше ценна възможност да работим заедно по целенасочен и ефективен начин върху задачите, които сме си поставили в проект Diversity+.

По време на двудневната среща постигнахме значителен напредък в планиране на следващите стъпки в пилотирането на инструмента за оценка на многообразието, който помага на организациите в ОГРДВ да оценят своя подход към приобщаване на многообразието и за определяне на следващите стъпки за европейския Квалификационна рамка на посланик на многообразието в ECEC среди, която ще бъде пусната през юли 2022 г.

За нашата среща към нас се присъедини местен експерт, Ерика Сабоова, от OSF Братислава, която дойде да говори с нас подробно за една от вдъхновяващите практики, избрани за нашата електронна книга Diversity+: програмата Aflatoun/Aflatot, която бихме искали да ви представим в тази статия.

Фондация „Отворено общество“ – Aflatoun/Aflatot

Програмата Aflatoun има за цел да гарантира, че всички деца и младежи, особено от най-уязвимите групи, имат достъп до качествено и приобщаващо социално и финансово образование. Aflatoun подготвя децата да станат агенти на промяната в живота си. Програмата включва специални допълващи програми, адаптирани към конкретни обстоятелства и има няколко мутации, пригодени за различни възрастови групи.

Програмата Aflatot, предназначена за деца на възраст 3-6 години, се прилага в Словакия от 2015 г. от OSF Братислава. Програмата се основава на основната предпоставка, че малките деца могат да научат по игрив начин за ползите от споделянето и спестяването, или за пазаруването и отговорното поведение във финансовата или социалната сфера. Учи ги и за правата на децата.

С вграден подход за социално включване и холистични методи на преподаване, програмата предлага полезен учебен опит, създава основа за децата, за да могат да разгърнат пълния си потенциал. Помага на децата да развият проактивни нагласи, практически умения и ценности. Помага им да изградят положително отношение към околната среда, съзнание за отговорно използване на различни видове ресурси и ги насърчава да зачитат разнообразието от полове, религии и култури и подкрепя ролята на родителите и семействата.

Неразделна част от програмата е куклата Aflatoun, чието физическо присъствие е много важно. Този персонаж придружава децата през цялата програма и във всички реализирани дейности.

От 2015 г. експертите на OSF са обучили няколко десетки учители, както и непедагогически персонал, който използва методологията Aflatot в детски градини или читалища. Те използват методология, контекстуализирана за Словакия и за спецификата на работата с деца в маргинализирани ромски общности.

До момента в програмата са се включили стотици деца и техните родители, предимно от маргинализирани ромски общности в Източна Словакия. Фокусът върху маргинализираните ромски общности се основава на факта, че не можем да измъкнем децата от тази предизвикателна среда, но все пак можем да ги подкрепим и да ги оборудваме със знания и умения.

Предназначени за всички деца, независимо от техните образователни потребности, детските градини се посещават както от деца без социални увреждания, така и от деца от социално слаби среди и всички проспериращи във всички образователни области на програмата. А именно, както показват оценките на въздействието на програмата, има подобрение в областите на инициативата, взаимоотношенията, саморегулирането, проблемното поведение и забавеното удовлетворение.

Ангажиране на родителите като част от образователния процес

Използваните методи се основават на взаимоотношенията – между децата, между децата и околната среда, а също и между децата и техните родители, които играят важна роля в процеса на обучение. Чрез домашната работа децата работят заедно с родителите си в домашната им среда. Родителите проявяват интерес към образованието на децата си и често получават възможност да научат нещо ново и същевременно да повишат социалната и финансова грамотност. Това е много полезно, особено в случай на семейства от социално слаб произход, които често са в капан на цикъл на бедност от поколенията. Комуникацията между родителя и детето се развива целенасочено и целият процес подпомага създаването на емоционална връзка между детето и родителя. Тази форма на участие също така повишава интереса на семейството на детето да си сътрудничи със съоръжението за ОГРДВ и го привлича в дейностите, в които се занимава детето му. Освен това премахва бариерите, които често съществуват между домашната среда на детето и професионалистите в ОГРДВ, или читалище и създава съюз, от който детето може да се възползва.

Тъй като програмата се оказа много полезна за децата в участващите институции, в бъдеще OSF би искал да я разшири и потенциално да закрепи някои от основните й елементи в държавната програма за предучилищно образование в полза на всички малки деца в Словакия.

Мнения на професионалисти

„Aflatoun е нещо ново и изключително за нашата детска градина. Благодарение на тази програма децата (както и техните родители) придобиват по-добра представа за живота и подобряват финансовите си умения, което е много важно за ежедневието им.”
Детска градина Холумница
„Като част от дейността на читалището използвахме методиката при провеждане на превантивни дейности. Считаме за приоритет да приведем децата от ранна възраст към отговорно финансово поведение и планиране, което може да подобри качеството им на живот в зряла възраст. .“
Общностен център Pečovská Nová Ves
„Опитът ни показва, че областта на социалната и финансова грамотност в общността, с която работим, често е недостатъчно разгледана. Ето защо ние оценяваме възможността да внедрим нещо ново, интересно и прогресивно, което може да окаже много значително влияние върху бъдещето на децата от маргинализирани ромски общности“.
Детска градина Žehňa