You are currently viewing AFLATOT – Pomáháme dětem stát se aktivními činiteli při vytváření spravedlivějšího světa
  • Post category:Novinky

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2021 měla část našeho partnerství poprvé možnost osobně se setkat na nadnárodním projektovém setkání v Bratislavě na Slovensku. Byla to vzácná příležitost cíleně a efektivně spolupracovat na úkolech, které jsme si v rámci projektu Diversity+ stanovili.

Během dvoudenního setkání jsme dosáhli významného pokroku při definování dalších kroků pro pilotní fázi dalšího nástroje projektu, který má podpořit střediska předškolního vzdělávání a péče při hodnocení inkluzivního přístupu (Diversity+ Footprint Assessment Tool), a pro stanovení dalších kroků pro Evropský kvalifikační rámec ambasadora rozmanitosti v prostředí předškolního vzdělávání a péče, který bude spuštěn v červenci 2022.

K setkání se připojila místní expertka Erika Szabóová z OSF Bratislava, která nám přijela podrobněji představit jednu z inspirativních praxí vybraných do naší E-knihy Diversity+: program Aflatoun/ Aflatot, který bychom vám rádi představili v tomto článku.

Open Society Foundation – Aflatoun/Aflatot

Cílem programu Aflatoun je zajistit všem dětem a mladým lidem, zejména těm z nejzranitelnějších skupin, přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu sociálnímu a finančnímu vzdělávání. Aflatoun připravuje děti na to, aby se staly hybateli změn ve svém životě. Program zahrnuje speciální doplňkové programy přizpůsobené konkrétním podmínkám a má několik směrů přizpůsobených různým věkovým skupinám.

Program Aflatot, určený pro děti ve věku 3-6 let, realizuje na Slovensku od roku 2015 OSF Bratislava. Program vychází ze základního předpokladu, že malé děti se mohou hravou formou učit o výhodách sdílení a spoření nebo o nakupování a odpovědném chování ve finanční či sociální oblasti. Učí je také o dětských právech.

Díky přístupu založenému na sociálním začleňování a holistickým výukovým metodám program vytváří základ pro to, aby děti mohly plně rozvinout svůj potenciál. Pomáhá dětem rozvíjet proaktivní postoje, praktické dovednosti a hodnoty. Pomáhá jim budovat pozitivní vztah k životnímu prostředí, povědomí o zodpovědném využívání různých druhů zdrojů a podporuje je v respektování rozmanitosti pohlaví, náboženství a kultur a podporuje roli rodičů a rodiny.

Nedílnou součástí programu je loutka Aflatoun, jejíž fyzická přítomnost je velmi důležitá. Tato postava provází děti celým programem a všemi realizovanými aktivitami.

Od roku 2015 odborníci OSF proškolili několik desítek učitelů i nepedagogických pracovníků, kteří metodiku Aflatot používají v mateřských školách nebo komunitních centrech. OSF používá metodiku kontextualizovanou pro Slovensko a pro specifika práce s dětmi v marginalizovaných romských komunitách.

Do programu se dosud zapojily stovky dětí a jejich rodičů, většinou z marginalizovaných romských komunit na východním Slovensku. Zaměření na marginalizované romské komunity vychází ze skutečnosti, že děti nemůžeme z tohoto náročného prostředí vytrhnout, ale můžeme je přesto podpořit a vybavit znalostmi a dovednostmi.

Mateřské školy, které jsou určeny pro všechny děti bez ohledu na jejich vzdělávací potřeby, navštěvují jak děti bez sociálního znevýhodnění, tak děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, a všechny prospívají ve všech vzdělávacích oblastech programu Aflatot. Konkrétně, jak vyplývá z hodnocení dopadů programu, došlo ke zlepšení v oblastech iniciativy, vztahů, seberegulace a problémového chování.

Zapojení rodičů jako součást vzdělávacího procesu

Používané metody jsou založeny na vztazích – mezi dětmi, mezi dětmi a jejich prostředím a také mezi dětmi a jejich rodiči, kteří hrají v procesu vzdělávání důležitou roli. Prostřednictvím domácích úkolů děti pracují společně s rodiči v domácím prostředí. Rodiče získávají zájem o vzdělávání svých dětí a často mají možnost naučit se něco nového a zároveň zvýšit svou sociální a finanční gramotnost. To je velmi přínosné zejména v případě rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí, které jsou často uvězněny v generačním kruhu chudoby. Komunikace mezi rodičem a dítětem je cíleně rozvíjena a celý proces podporuje vytváření citového pouta mezi dítětem a rodičem. Tato forma zapojení také zvyšuje zájem rodiny dítěte o spolupráci se zařízením předškolního vzdělávání a péče a vtahuje ji do aktivit, kterým se její dítě věnuje. Odstraňuje také bariéry, které často existují mezi domácím prostředím dítěte a odborníky v zařízení předškolního vzdělávání a péče nebo komunitním centru, a vytváří spojenectví, které dítěti prospívá.

Vzhledem k tomu, že se program ukázal jako velmi přínosný pro děti v zúčastněných zařízeních, chtěla by jej OSF v budoucnu rozšířit a případně zakotvit některé jeho základní prvky do státního programu předškolního vzdělávání ve prospěch všech malých dětí na Slovensku.

Poznatky z terénu

"Aflatoun je pro naši mateřskou školu něčím novým a výjimečným. Díky tomuto programu získávají děti (i jejich rodiče) lepší představu o životě a zlepšují své finanční dovednosti, což je pro jejich každodenní život velmi důležité."
Mateřská škola Holumnica
"V rámci činnosti komunitního centra jsme metodiku využili při realizaci preventivních aktivit. Považujeme za prioritu vést děti již od útlého věku k odpovědnému finančnímu chování a plánování, což může zlepšit kvalitu jejich života v dospělosti."
Komunitní centrum Pečovská Nová Ves
"Podle našich zkušeností není oblasti sociální a finanční gramotnosti v komunitě, se kterou pracujeme, věnována dostatečná pozornost. Proto si vážíme možnosti realizovat něco nového, zajímavého a progresivního, co může mít velmi významný dopad na budoucnost dětí z marginalizovaných romských komunit."
Mateřská škola Žehňa