You are currently viewing Diversity+ Ambasador je na světě!
  • Post category:Novinky

Článek představuje poslední vývoj v rámci projektu Diversity+ a seznamuje čtenáře s profilem ambasadora diversity, který bude oficiálně zveřejněn v červenci 2022. Článek popisuje, jak byl vytvořen “Evropský kvalifikační rámec ambasadora diversity pro prostředí předškolního vzdělávání a péče”, a nastiňuje jeho roli v prostředí mateřských škol.

V raném dětství jsou položeny základy pro úspěšné celoživotní učení, sociální integraci a osobní rozvoj. Je to klíčová fáze života, kdy je třeba začít zdůrazňovat význam hodnot a chování, které souvisí s tématem různorodosti, rovnosti a inkluze. Přestože se otázky související se začleňováním rozmanitosti dostávají v zařízeních předškolního vzdělávání a péče stále více do popředí, většina pedagogů MŠ není v této oblasti odborníky a potřebuje vedení a podporu jak s těmito tématy pracovat.

Projekt Diverstiy+ se snaží přispět k řešení tohoto problému a v jeho rámci již vzniklo několik nástrojů, které poskytují podporu odborníkům v oblasti předškolního vzdělávání a péče při začleňování rozmanitosti do mateřských škol. V první fázi projektu pracovaly partnerské organizace na vytvoření Charty Diverzity+, která stanovuje minimální požadavky, jež musí mateřské školy splňovat, aby se mohly považovat za organizace s pozitivním přístupem k diverzitě. Dalším krokem byl vývoj online nástroje Footprint Assessment Tool, jehož cílem je podpořit učitele, ředitele a další odborníky v oblasti předškolního vzdělávání a péče při hodnocení jejich postupů při začleňování rozmanitosti do jejich praxe. V rámci podpory dalšího zvyšování kvality evropských zařízení předškolního vzdělávání a péče byl v rámci projektu Diversity+ vytvořen kvalifikační rámec pro roli ambasadora diverzity pro mateřské školy a organizace zaměřené na předškolní vzdělávání. 

Sestavením a zveřejněním “Evropského kvalifikačního rámce velvyslance pro rozmanitost v prostředí předškolního vzdělávání a péče”(EQF) v červenci 2022 překročil projekt Diversity+ další důležitý milník. Hlavním důvodem vzniku EQF je nabídnout odpověď na otázku, jaký profil, vlastnosti, znalosti, dovednosti a postoje by měl/a mít učitel/ka v mateřské škole, aby byl/a schopná kvalitně integrovat inkluzivní přístupy do každodenní praxe a podpořit v tomto ohledu také své kolegyně a kolegy. Najít odpověď na tuto otázku nebylo jednoduché.

Profil EQF byl sestaven na základě výzkumu, na kterém spolupracovali všichni partneři projektu s odborníky z praxe, metodiky a řediteli organizací předškolního vzdělávání a péče v jejich národních kontextech (Bulharsko, Česká republika, Itálie, Slovensko, Nizozemsko, Velká Británie). Zahrnut byl také pohled na problematiku z evropské úrovně. Cílem bylo zjistit, jaké dovednosti, vzdělání a zkušenosti jsou potřebné pro roli ambasadora diverzity. Současně se uskutečnila rešerše zdrojů a dokumnetů z oblasti předškolního vzdělávání z evropského úhlu pohledu, s cílem poukázat na trendy, postupy, potřeby a výzvy v oblasti profesionalizace pracovníků předškolního vzdělávání a péče. Získané podklady jsou integrovány do formálního profilu dovedností, které jsou založené na 5. úrovni evropského rámce kvalifikací. Konečná verze profilu byla projednána a revidována v rámci společného setkání partnerů projektu v Leidenu na jaře tohoto roku.

Hlavním záměrem EQF je přispět ke zlepšení řízení lidských zdrojů v oblasti předškolního vzdělávání a péče, vyprofilování klíčových znalostí, dovedností a postojů potřebných k tomu, aby bylo možné reagovat na individuální a skupinové potřeby dětí z různých prostředí a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Profil EQF je doplněn odkazy na další odbornou literaturu a zdroje s cílem podpořit další rozvoj a kvalitu dalšího vzdělávání pedagogů v této oblasti.

Profil EQF vznikal pod vedením italského partnera v projektu CIAPE a bude k dispozici v několika jazykových verzích (anglické, bulharské, slovenské, české a italské) v červenci 2022.

Do konce projektu Diversity+ zbývá ještě jeden rok, kdy budou partnerské organizace intenzivně pracovat na vývoji interaktivních scénářů pro online nástroj “serious games”, které jsou určeny pro pracovníky předškolního vzdělávání a výchovy, kterým mají pomoct při práci s dětmi a tématy spojenými s inkluzí.

Romana Šloufová, projektová manažerka, Schola Empirica z.s.

Všechny výstupy projektu jsou k dispozici v angličtině, bulharštině, češtině, angličtině, italštině a slovenštině na webových stránkách projektu https://diversity-plus.eu/

Další informace o tématu naleznete na Facebookové stránce: https://www.facebook.com/Diversityplusproject/