You are currently viewing Inkluzivní přístup: inspirativní příklady a přístupy v předškolním vzdělávání a péči
  • Post category:Novinky

Kľúčová časť prvej fázy projektu Diversity +, ktorá bola úspešne ukončená vo februári 2021, sa venovala zberu príkladov dobrej praxe týkajúcich sa témy inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve v krajinách zapojených do projektu. Napriek ťažkostiam a výzvam rôzneho druhu sa odborníci, zástupcovia miestnych orgánov a vzdelávacích inštitúcií vo všetkých zapojených krajinách neustále snažia o zvyšovanie inkluzívnosti svojich služieb. Ich tvorivé rozhodnutia a úspechy si zaslúžia náš rešpekt.

 

Celkovo bolo zozbieraných 29 príkladov zo všetkých zúčastnených krajín a ďalších európskych regiónov, ktoré sú spracované v elektronickej knihe s názvom Inklúzia rozmanitosti vo VSRD.

Ďalej uvádzame výber zo zozbieraných príkladov, ktoré sme zoskupili podľa ich spoločných charakteristík, určujúcich pre vysoko kvalitné inkluzívne zariadenia predškolskej výchovy a vzdelávania:

 

  1. Flexibilné, hlboko zakorenené v miestnej komunite s dôležitými prepojeniami a vytvorenými sieťami s inými miestnymi službami, ako sú miestne školy a služby pre deti, rodiny a sociálne služby v okolí

Inšpiratívnym príkladom je projekt TOY for Inclusion, Škola dokorán – Wide Open School n. o., Slovensko. V rámci projektu sa v starostlivo vybraných lokalitách s dobrým potenciálom na stretávanie detí a dospelých všetkých vekových kategórií z rôznych prostredí zriaďujú tvz. Hračkovnice – Play Hubs. V rámci projektu vznikajú bezpečné priestory, ktoré sú vybavené kvalitnými vzdelávacími pomôckami a hračkami, ktoré by si rodiny inak nemohli dovoliť kúpiť a nemali by k nim prístup.

 

Ďalším inšpiratívnym príkladom je sociálny klub Prima Infanzia Club (Associazione Genitori Scuola Di Donato, Rím, Taliansko), ktorého snahou je podporovať matky samoživiteľky s cieľom uľahčiť im začlenenie do spoločenského a pracovného kontextu, ponúknuť im možnosti odbornej prípravy a celkovo posilniť ich postavenie.

 

  1. Celostný prístup k dieťaťu – uznanie a rešpekt voči jazyku, individualite a všetkým ostatným charakteristikám dieťaťa.

Ako inšpiratívne príklady môžeme uviesť Multisenzorickú záhradu (Nadácia Karin dom, Bulharsko), vybudovanie a realizáciu organizovaného vonkajšieho vzdelávacieho priestoru zameraného na “zmyslovú integráciu” vo vzdelávaní a výchove detí a tiež model predškolskej integrácie detí so špeciálnymi potrebami v 59. materskej škole “Elhitsa” v Sofii, v Bulharsku: funkčný model vzdelávacej integrácie detí so špeciálnymi potrebami v skupinách materských škôl.

 

Ďalším inšpiratívnym a úspešným príkladom je LFS – Language Friendly School (Rutu Foundation for Intercultural Multilingual Education, Holandsko). Koncepcia LFS predstavuje prístup zdola nahor, celé dieťa a celá škola. V tejto škole majú všetky deti prístup k jazykovo priateľskému vzdelávaciemu prostrediu, v ktorom sa cítia akceptované a oceňované za to, kým a čím sú. Žiadne dieťa nie je sankcionované za to, že v škole hovorí svojím materinským jazykom (prvým jazykom).

 

  1. Celostný prístup v inštitúcii – všetky hlasy a perspektívy sú vypočuté, vrátane pohľadu dieťaťa.

Neštandardným príkladom je projekt Bambini Dalla Periferia al Centro (ConOpera Social Coop, Florencia, Taliansko), financovaný sociálnym podnikom Con I Bambini a realizovaný prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva. Cieľom projektu je vytvárať a posilňovať generatívne vzťahy cez budovanie spojenectva medzi rodinami a územím, kde žijú, čo sa považuje za základ skutočnej vzdelávacej komunity.

 

V centrách Ludens v holandskom Utrechte sa kladie dôraz na vytvorenie vzrušujúceho a podporného prostredia, v ktorom môžu deti objavovať svet a rozvíjať sa prostredníctvom hry, a to vlastným spôsobom a vlastným tempom. Všetci zamestnanci sa snažia dať deťom priestor byť samými sebou a každý má možnosť vyjadriť sa: deti, rodičia, odborníci a miestna komunita.

 

  1. Neustály profesijný rozvoj – prístup akčného výskumu, odborníci skúmajú vlastnú prax, koučing a odborné učiace sa komunity.

Metodika Dobrý štart, ktorú vytvorila Schola Empirica, Praha, Česká republika, je inkluzívna a založená na spolupráci s rodičmi. Metodika Dobrý štart slúži rodičom a sociálnym pracovníkom. Predstavuje metódy a stratégie na podporu sociálneho a emocionálneho vývinu  detí a na riešenie problémových situácií.

  1. Zavádzanie postupov založených na výskume

V centrách dennej starostlivosti KindeRdam v holandskom Rotterdame sa zameriavajú na budovanie demokratických komunít prostredníctvom úzkej spolupráce s univerzitami a externými odborníkmi, pričom zároveň zapájajú odborníkov z praxe do výskumu ich spôsobu práce.

  1. Zapojenie rodičov – rodičia sú vnímaní ako vynaliezaví partneri

Za príklad hodný pozornosti považujeme rodinné centrum Domček v Dobšinej na Slovensku. Združenie Detstvo deťom poskytuje komplexné služby pre rodiny v okolitej komunite a venuje sa rôznym cieľovým skupinám vrátane mladších a starších detí a ich rodičov. Táto iniciatíva uznáva zásadnú úlohu rodiča ako hlavného vzoru dieťaťa. Dieťa nasleduje príklad svojich rodičov. Preto rodičia potrebujú pomoc, aby sa stali pozitívnymi, hodnotnými a zodpovednými vzormi pre svoje deti. Prostredníctvom taktného poradenstva, ale aj odborných prednášok, vzdelávacích aktivít a ďalších činností vo svojom rodinnom centre a priamo v rodinách pomáhajú zamestnanci rodičom rozšíriť si obzory a získať dôveru vo svoje rodičovské zručnosti.

Ďalším úspešným príkladom je organizácia ELMER v belgickom Bruseli, ktorá ponúka kvalitnú a dostupnú starostlivosť pre deti z rôznych rodín, často zo zraniteľného prostredia. Robí to tak, že rodičom navrhuje možnosti odbornej prípravy a zamestnania a podporuje rozmanitosť v rámci pracovnej sily v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania. Pracovníci preberajú zodpovednosť za poskytované služby a fungujú ako most s rodinami.

  1. Prilákanie väčšieho počtu mužov do predškolskej starostlivosti a ich podpora po prijatí do zamestnania

Sieť a kampaň MITEY (Men in the Early Years) v Spojenom kráľovstve podporuje rodovú rovnosť v predškolskom vzdelávaní a výchove, buduje priestor pre mužov v tomto sektore, snaží sa, aby boli motivovaní, spokojní so svojím výberom povolania a vítaní, a zároveň vytvára priestor, kde sa môžu zamestnávatelia inšpirovať, ako prilákať viac zamestnancov z radov mužov a podporiť tých mužov, ktorí u nich už pracujú. Zdroje vytvorené organizáciou MITEY zároveň podporujú organizácie VSRD pri získavaní mužov do ich sektora a zdôrazňujú dôležitosť a zasadzujú sa za vytváranie zmiešanej pracovnej sily.

Podrobné informácie o všetkých 29 inšpiratívnych iniciatívach nájdete …odkaz.