You are currently viewing <strong><em>“Předškolní vzdělávání a péče pro ukrajinské děti prchající před válkou i přes nedostatek  míst a personálu”</em></strong>
  • Post category:Novinky

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie dne 14. září 2022 představila stěžejní iniciativy, které Komise plánuje uskutečnit v nadcházejícím roce. Poprvé za svou existenci Evropský parlament projednával stav naší Unie v době, kdy na evropské půdě zuřila válka.

Mezi tyto stěžejní iniciativy mimo jiné patří pokračování v jednoznačné podpoře Ukrajiny a jejího lidu a obhajoba demokracie doma i ve světě. To mimo jiné znamená, že ukrajinské děti, které využívají dočasné ochrany, by měly mít přístup k předškolnímu vzdělávání a péči za stejných podmínek jako občané EU. To však může být v zemích, které se potýkají s nedostatkem míst v předškolním vzdělávání a s nedostatkem personálu náročné.

Významnou úlohu by v tomto smyslu mohla sehrát zařízení neformálního vzdělávání, jako jsou hern koutky nebo  mateřská centra v přijímacích střediscích, komunitní centra, místní sdružení, knihovny atd. a přispět tak k poskytování flexibilnějších, i když vysoce kvalitních služeb předškolního vzdělávání a péče.

Soubor nástrojů pro inkluzivní předškolní vzdělávání a péči uvádí praktické příklady vysoce kvalitních programů předškolního vzdělávání a péče pro uprchlíky, jako je prenatální, postnatální a preventivní zdravotní péče, podpora rodičovství a domácí návštěvy nebo bezplatný přístup k předškolnímu vzdělávání a péči.

Evropská sdružení rovněž shromažďují zdroje na podporu odborníků v oblasti předškolního vzdělávání a péče, jako je například tento přehled od organizace ISSA, jednoho z partnerů programu Diversity+.

Existuje řada kreativních řešení, jak pracovat s počáteční jazykovou bariérou, jako je spolupráce s velvyslanectvími nebo neziskovými organizacemi, které mohou pomoct při hledání ukrajinsky a rusky mluvících dobrovolníků. Další možností je využívání tlumočnických nástrojů či služeb, jako je např. bezplatná rakouská videotlumočnická služba, nebo podpora přístupu k dětským knihám v ukrajinštině, jak to zavedla Švédská národní knihovna.

Škola Dokorán, další partner programu Diverzita+, se sídlem na Slovensku, v jedné ze sousedních zemí Ukrajiny, otevřela šest herních center, aby mohla rychle reagovat na potřeby ukrajinských dětí v místech s velkým počtem ukrajinských uprchlíků.

Konsorcium Diversity+ vyzývá ke sdílené odpovědnosti veřejných a soukromých subjektů, aby přispěly k sociální soudržnosti a rovnosti, počínaje uznáním práv těch nejmenších.

Zdroje:

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/publications/inclusion-of-young-refugees-.htm

https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/files/SWD-2022-185-inclusion-displaced-children-Ukraine-in-education.pdf

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fd227cc1-ddac-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-105534509

https://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2019/06/Continuity-of-learning-for-newly-arrived-refugee-children-in-Europe.pdf

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4c526047-6f3c-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search