You are currently viewing Krátký vhled do tématu inkluzivního vzděláván v ECEC v Dánsku
  • Post category:Novinky

Přestože se britský projektový partner Aspire-igen Group kvůli brexitu již nemůže oficiálně účastnit evropské sítě pro podporu poradenství Euroguidance, síť i nadále udržuje s touto organizací spolupráci, čímž jsou obohaceny obě strany. Díky této spolupráci se výstupy projektu Diversity+ nadále šíří i do zemí mimo tuto síť, a i nadále je možné získávat výzkumná data ze zemí mimo síť Euroguidance. Tento širší záběr obohacuje výstupy projektu Diversity+ a potvrzuje, že eBook Dobré praxe a Charta Diversity+ jsou správně nastaveny a dobře plní svůj účel.

Společnost Aspire-igen v loňském roce v rámci počáteční fáze výzkumu realizovala rozhovory se dvěma hlavními poradci Dánského svazu pedagogů pro rannou péči a vzdělávání mládeže. Podle těchto dvou expertů je princip rovného přístupu k předškolnímu vzdělávání a péči (Early Years Education and Care) do značné míry vnímán dánskou společností jako součást její odpovědnosti postarat se o své mladší spoluobčany. Všechny děti by dle tohoto principu měly mít stejnou možnost navštěvovat zařízení předškolního vzdělávání a péče, bez ohlednu na rozdílné zázemí nebo znevýhodnění.

Stále více se však diskutuje o tom, jak zvýšit procento dětí z etnických menšin, které by navštěvovaly zařízení předškolního vzdělávání a péče (ECEC). V Kodani žije velké množství dětí přistěhovalců, ale ve zbytku země tomu tak není. V hlavním městě se děti učí dánsky, ale dotazovaní experti uvádějí, že učitelé komunikují s rodiči z etnických menšin v angličtině, protože nejsou proškoleni v přístupech a práci v jiných jazycích.

Dalším tématem, kterému čelí dánská zařízení předškolního vzdělávání a péče (ECEC), jsou pravicové postoje vůči přistěhovalcům v širší společnosti. Dotazovaní experti uvádějí, že negativní postoje vůči přistěhovalcům jsou zde běžnější než v sousedním Švédsku a Norsku. Když děti s přistěhovaleckým původem opustí zařízení předškolního vzdělávání a péče (ECEC) a nastoupí do základní školy, je u nich menší pravděpodobnost, že dosáhnou úspěchu než u ostatních studentů. Jedním z možným důvodů je pocit nevítanosti nebo nepřijetí ze strany dánské společnosti.

Vzdělávání učitelů v Dánsku je navíc velmi široké a obecné, přičemž se neklade dostatečný důraz na to, jak podporovat skupiny dětí se specifickými potřebami. Dotazovaní experti jsou přesvědčeni, že k pokrytí této mezery je zapotřebí lepší odborná příprava vyučujících. Pokud se odborník na předškolní vzdělávání a péči nachází v místě, kde je vysoká míra etnické rozmanitosti, je třeba jej proškolit a zvýšit úroveň jeho kompetencí v této oblasti.

Jeden z dotazovaných expertů uvedl pro ilustraci své zkušenosti s výukou malých dětí s tureckým původem. Kromě toho, že slavili v zařízení předškolní péče Vánoce a Velikonoce, slavili také Eid. Když se třída zabývala zeměpisem, povídali si o dánském městě, ve kterém žila, ale také o tom, jak vypadjí města v Turecku. Učitelka dbala na to, aby ve třídě byly obrázky s motivy z Turecka i Dánska s cílem ukázat respekt k zázemí dětí.

Zmiňovaní experti se domnívají, že rozmanitost by měla být oslavována a považována za něco, co činí Dánsko silnějším a nejen Dánsko, ale i celou Evropu. Podle jejich názoru je třeba, aby byl systém předškolního vzdělávání a péče uznán jako velmi důležitý základ vzdělávání, který vybaví všechny děti dovednostmi klíčovými pro život, a to nejen pokud jde o kognitivní dovednosti, ale také morálně a sociálně.

Autor článku: Michael Miller, Aspire-international Project Officer, UK

Autor fotografie: Yadid Levy / Norden.org