You are currently viewing Setkání účastníků projektu Diversity+ v Leidenu
  • Post category:Novinky

Ve čtvrtek 12. a v pátek 13. května proběhlo mezinárodní setkání organizací, které se účastní  projektu Diversity+. Dvoudenní setkání uspořádala jedna z partnerských organizací – ISSA, která týmy uvítala ve své kanceláři v Leidenu. Na setkání dorazilo celkem 19 účastníků z Bulharska, České republiky, Itálie, Slovenska a Spojeného království.

Účastníci v rámci setkání společně pracovali na dalších dvou výstupech projektu. Jednak na vytvoření kvalifikačního rámce, který zařízení předškolního vzdělávání a péče budou moci použít pro vytvoření pozice Ambasadora Diverzity. Dále týmy začaly vytvářet scénáře pro online komixovou  hru určenou odborníkům v předškolním vzdělávání, která jim pomůže hledat cesty jak  řešit každodenní problémy související s diverzitou.

Cílem projektu Diversity+ je definovat klíčové kompetence, které by měli pedagogové a odborníci na předškolní vzdělávání získat nebo rozvíjet, aby dětem předávali hodnoty, jako je rovnost, respekt a cenění si individuální jedinečnosti.

Aktuální informace o stavu projektu

Setkání zahájila koordinátorka projektu z organizace CIAPE, která účastníky informoval o aktuálním stavu. Projekt již přináší pozitivní výsledky, o nichž CIAPE nedávno oficiálně informovala italskou národní agenturu programu Erasmus+ – INDIRE. Pozitivní je, že dosud vytvořené výstupní nástrojeDiversity+ E-book, Listina Diversity+ a Nástroje pro hodnocení rozmanitostibyly dobře přijaty cílovou skupinou a organizace dostaly žádosti o překlad do dalších jazyků. Kromě toho byly zaznamenány pozitivní trendy v návštěvnosti webových stránek Diversity+. V posledním pololetí se počet zobrazení stránek ztrojnásobil.

Po rekapitulaci dosavadních výsledků, se týmy dostaly k dalším intelektuálním výstupům, které v rámci projektu Diversity+ vytvoří.

Třetí intelektuální výstup: Ambasador Diverzity+

Tento výstup se zaměřuje na definici kompetencí pro pozici ambasadora Diverzity+ v zařízeních předškolního vzdělávání a péče. Tato role bude v souladu s pátým stupněm evropského kvalifikačního rámce a bude zahrnovat klíčové znalosti, dovednosti a postoje potřebné k tomu, aby bylo možné reagovat na individuální potřeby dětí z různých prostředí a se speciálními vzdělávacími potřebami a vést různorodé skupiny. Tento intelektuální výstup vede italský partner projektu CIAPE, a bude spuštěn v červenci 2022, a to ve více jazykových verzích (anglicky, bulharsky, slovensky, česky a italsky).

“Serious games” na téma rovnosti a rozmanitosti

Druhý den setkání pracovaly týmy na scénářích “serious games”. Tento online nástroj podpoří profesní rozvoj odborníků v oblasti předškolního vzdělávání a péče a umožní jim řešit otázky rovnosti a rozmanitosti. Jedná se o čtvrtý intelektuální výstup, který je veden českým partnerem projektu, organizací Schola Empirica z.s., ve spolupráci s Link Campus Universitytechnickým partnerem projektukterý bude pro hru vyvíjet online platformu.

“Serious games” je interaktivní nástroj s třiceti krátkými příběhy, které ilustrují problémy dětí v zařízeních předškolního vzdělávání. Cílem těchto interaktivních příběhů je podpořit odborníky a děti, aby dokázali rozpoznat a řešit konflikty vyvolané předsudky, diskriminaci a vyloučení, kriticky myslet, postavit se za ostatní i za sebe a chovat se ke všem s respektem bez ohledu na rozdíly a odlišnosti mezi nimi. Po představení technické a obsahové stránky metodiky výstupu pracovaly týmy na nápadech pro 30 interaktivních scénářů, které bude “serious games” obsahovat. Některé z nich budou dále rozpracovány v kontextu domovských zemí partnerů ve spolupráci s příslušnými pracovníky z oboru předškolního vzdělávání (např. v rámci workshopů pořádaných ke Dnům Erasmu 2022). Proces vývoje scénářů byl pro účastníky setkání další příležitostí ke zlepšení a podnítil je ke kritické reflexi stávajících postupů v předškolním vzdělávání v domovských zemích, a také je inspiroval k novým řešením konfliktů a zraňujících situací, kterým některé děti denně čelí.

Celkově bylo setkání velmi inspirativní, úspěšné a produktivní. Osobní setkání poskytlo projektovým partnerům skvělou příležitost ke vzájemné interakci, seznámení a společné prohlídce Leidenu. Po tak dlouhém období izolace s možností pouze online akcí bylo setkání osvěžujícím zážitkem. Všichni partneři se těší, na brzké opětovné setkání ve Velké Británii.