You are currently viewing Projekt Diverzity+ je u svého konce a vítá Evropský rok dovedností
  • Post category:Novinky

Předsedkyně Evropské komise von der Leyenová vyhlásila období od května 2023 do května 2024 za Evropský rok dovedností. “Vzdělání není jen přípravou na život, ale vzdělání se stává způsobem života,” uvedla ve svém prohlášení.

Tato myšlenak je v zcela v souladu s základní vizí organizací sdružených v projektu Diversity+: ať už na začátku, v průběhu nebo na sklonku kariéry, je investice do vzdělání tou nejlepší volbou.

Změny a trendy, které zažíváme na národní, evropské i mezinárodní úrovni, hluboce proměňují náš svět a proměňují svět práce a profesní zaměření. Přesto se pouze 37% dospělých pravidelně vzdělává, rekvalifikuje nebo zvyšuje svojí současnou kvalifikaci, což má velký dopad na kvalitu poskytovaných služeb.

Pojem kvality, který zavedl Aristoteles, pochází z latinského “qualitas”, odvozeného od “qualis” (ve filozofickém slova smyslu “určitého druhu”). Obecně se vztahuje k atributům definujícím podstatu předmětu, myšlenky, události, osoby, tedy na to důležité a stěžejní. Stále více výzkumných studií poukazuje na socioekonomický, edukativní a rozvojový potenciál kvalitních služeb pro děti v raném věku, z nichž má prospěch celá společnost. Služeb, které se zaměřují na klíčové aspekty rozvoje osobnosti dítěte. V průběhu tří let realizace projektu Diverzity+ na tyto aspekty zapojené organiazce systematicky upozorňovaly a rozvíjely je.

Jako koordinátorovi projektu je nám velkou ctí oznámit, že projekt Diverstiy+ je u svého konce a podařilo se naplnit všechny jeho části. V průběhu tří let trvání projektu se podařilo dosáhnout významných pokroků v oblasti podpory inkluze a zvyšování kvality v zařízeních předškolního vzdělávání a péče v celé Evropě.

Náš projek podpořil profesionalizaci pracovníků v oblasti předškolního vzdělávání a péče s cílem vytvořit vzdělávací ekosystém, v němž je rozmanitost a inkluze základním kamenem tohoto odvětví. Projek Diversity+ přispěl k dosažení tohoto záměru vytvořením souboru nástrojů, které jsou přeloženy do 4 jazyků a shrnují hlavní výsledky a poznatky projektu. Tyto nástroje jsou ověřenými pomocníky a zdroji inspirace pro ředitele a pracovníky mateřských škol.

Především však projekt přispěl k vybudování a rozvoji komunity odborníků z praxe, kterou tvoří stovky specialistů a organizací ze šesti zemí zapojených do aktivit projektu i mimo něj, kteří se snaží aktivně přispívat k rozvoji odvětví předškolního vzdělávání a péče, sdílejí dobrou praxi a ověřené postupy a vbudoucnu plánují i nadále realizovat společné projekty.

Pevná vůle a odhodlání k profesnímu rozvoji pracovníků v oblasti předškolního vzdělávání a péče je nejdůslednějším odkazem projektu Diversity+ a my jsme hrdí na to, že můžeme předat štafetu mnoha iniciativám, které budou tuto vizi oslavovat v průběhu tohoto roku i po něm.

Author: CIAPE