You are currently viewing Inkluzivní přístup v německém předškolním vzdělávání a péči
  • Post category:Novinky

Autorka: Alina Cosmulescu, stážistka Aspire-international

Počáteční fáze projektu Diversity + se soustředily na získání hlubšího vhledu do poskytování předškolního vzdělávání a péče v raném dětství napříč (nejen) partnerskými zeměmi projektu. V této souvislosti jsme oslovili respondenta z Německa, který sídlí v Berlíně a realizuje výzkumné a vzdělávací projekty na místní, státní, federální a evropské úrovni se zvláštním zájmem o sociální a genderové nerovnosti. Následující článek nabízí pár zajímavých postřehů z tohoto rozhovoru.

Ačkoli se náš dotazovaný domnívá, že téma rozmanitosti a inkluzivního přístupu není v současné době v německém předškolním vzdělávání a péči prioritou, pozornost tomuto tématu roste. Přístupy jsou stále velmi tradiční a do značné míry určovány vlastní kulturou a hodnotami instituce. Náš respondent je ale přesvědčen, že existuje značná potřeba dalšího zvyšování povědomí, zlepšování znalostí a dovedností v rámci inkluzivního přístupu v předškolním vzdělávání, což by mělo být udržováno také vládní podporou.

Za posledních 10–15 let se v Německu začal inkluzivní přístup v předškolním vzdělávání a péči stávat více diskutovaným tématem, zejména díky tomu, že profesionálové pracující v tomto odvětví upozorňují, že stereotypy začínají u dětí utvářet od velmi mladého věku. V důsledku toho nabývají na důležitosti strategie směřující k přijetí rozmanitosti.

V roce 2009 Německo podepsalo Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a zahájilo implementaci této strategie. Mezi politickou vůlí a praktickými potřebami předškolního vzdělávání a péče však existuje propast: ke změnám došlo příliš rychle, bez dostatečného proškolení zaměstnanců, a výsledky proto nebyly tak účinné, jak se očekávalo.

Podle našeho německého respondenta je přijetí inkluzivního přístupu nejtěžší pro starší učitelé. To je problém zejména ve venkovských oblastech, kde je nedostatečná nabídka školení o tomto tématu. Učitelům také chybí kulturní citlivost, která obvykle není začleněna do kurikula školení odborníků v předškolním vzdělávání a péči, což znamená, že nejsou dostatečně připraveni podporovat inkluzivní přístup na svém pracovišti.

Jedna věc, která se zlepšila, je způsob, jak se předsudky a předsudky řeší v reklamách na předškolní vzdělávání a péči v Německu: použité propagační obrázky jsou rozmanitější, zobrazují například dětí se zdravotním postižením nebo s různou barvou pleti.

Má-li být rozmanitost plně přijata, je zásadní, aby byly děti se speciálními vzdělávacímu potřebami zahrnuty do hlavního proudu předškolního vzdělávání a péče, protože to hraje důležitou roli v jejich kognitivním a sociálním rozvoji. Podle našeho německého respondenta je to strach z neznáma, co vytváří a udržuje předsudky. Je také důležité zabývat se mocenskými vztahy, kterým čelí marginalizované skupiny, a jejich možností ovlivňovat společnost. V předškolním vzdělávání a péči existuje sociální nespravedlnost, kterou je třeba řešit.

Organizace předškolního vzdělávání a péče by měly podporovat inkluzivní přístup – je nutné, aby se každý professional v této oblasti zaměřil na vlastní vztah k tomuto tématu. Vzhledem k tomu, že se společnost a kultura v průběhu času mění, musíme neustále dbát na to, abychom zachovali pozitivní inkluzivní přístup a překonali osobní předsudky.

 

Obrázek: “Crayons de couleur” od Supernico26; licence: CC BY 2.0