You are currently viewing Diversity+ projekt: výsledky první poloviny projektu
  • Post category:Novinky

Projekt Diversity+ dosáhl již své poloviny. Hlavním cílem projektu v rámci iniciativy Erausmus+ je vyvinout nástroje řízení, srovnání, uznávání a profesionalizace pro pracovníky v oblasti předškolního vzdělávání a péče. Smyslem je pochopit jejich náhled na věc a podpořit je v reflexi a změně přístup k inkluzivnímu vzdělávání. Mezinárodní spolupráci v rámci projektu koordinuje organizace CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente, a účastní se jí  ISSA – International Step By Step Association působící v Nizozemí, Skola Dokoran – Wide Open School na Slovensku, Schola Empirica v České republice, Aspire-igen ve Velké Británii, Link Campus University v Itálii and the Business Foundation for Education v Bulharsku.

V uplynulých 18 měsících proběhla hloubková analýza současných problémů a výzev, kterým zařízení předškolního vzdělávání a péče v partnerských zemích čelí. Součástí analýzy byly polostrukturované rozhovory  s odborníky na předškolní vzdělávání a péči a experty na zavádění souvisejících politik, dále potom  sekundární výzkum situace a potřeb, kterým je třeba  věnovat pozornost. Provedená analýza pomohla partnerům shromáždit inspirativní postupy začleňování diverzity a identifikovat klíčové faktory, které napomáhají zvýšit inkluzivitu  a vstřícnost v rámci služeb předškolního vzdělávání a péče  vůči všem dětem bez rozdílu.

Diversity+ Ebook  shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na přístupy k diverzitě a inkluzi, společné rysy a rozdíly, potřeby, inovativní přístupy, které můžeme identifikovat napříč celou Evropou, a také výstupy z výzkumu v jednotlivých partnerských zemích. Publikace obsahuje 25 příkladů dobré praxe z partnerských zemí projektu a 8 příkladů z jiných evropských zemí. 

Charta Diversity+ je dokument zaměřený na ředitelky/le zařízení předškolního vzdělávání a péče, s cílem pomoci jim ke zlepšení jejich řízení směrem k začleňování diverzity.  Tento dokument stanoví minimální požadavky, které musí organizace předškolního vzdělávání a péče splňovat, aby byly považovány za organizace s pozitivním dopadem v této oblasti. Mezi tyto požadavky patří zajištění  rovného přístupu ke službám pro všechny děti a rodiny,  školní rámcový vzdělávací plán, který integruje a prosazuje komplexní přístup k dítěti, a uznává  a respektuje všechny aspekty identity dítěte. Další důležité požadavky jsou pak kladeny na zaměstnance zařízení předškolního vzdělávání a péče, kteří by měli být  kompetentní, citlivý a připravení vyhovět rozmanitým potřebám dětí. Jejich složení v rámci zařízení by mělo být různorodé. V neposlední řadě jsou kladeny požadavky také na průběžné vnitřní monitorování a externí hodnocení s cílem neustále zlepšovat a aktualizovat služby; a na přístup k řízení, který obsahuje všechny adekvátní zásady a postupy.

Jako další krok byl v posledních 6 měsících na základě Charty Diversity+ vytvořen online nástroj hodnocení diversity (Footprint Assessment Tool), jehož cílem je podporovat učiteky/le, ředitelky/e a další pracovníky v oblasti předškolního vzdělávání a péče při hodnocení svých postupů podporujících diverzitu a jejich zlepšování.

Tento Inovativní hodnotící nástroj poskytuje poradenství, podporu a motivaci, která nejen že poskytuje pracovníkům předškolního vzdělávání a péče informace, jak by mělo vypadat dobře fungující  zařízení předškolního vzdělávání a péče podporující rozmanitost, ale také je provází na jejich cestě k dosažení této úrovně. Interaktivní digitální nástroj je navržen tak, aby vytvářel velmi milé a přátelské prostředí, které zařízením předškolního vzdělávání a péče umožní snadno a rychle zhodnotit své služby pomocí metody benchmarkingu. V rámci projektu byl tento nástroj testován pracovníky v oblasti předškolního vzdělávání a péče v partnerských zemích a přinesl velmi pozitivní zpětnou vazbu.

 

S ohledem na udržitelnost a dlouhodobý dopad začali partneři v rámci projektu také pracovat na profilu Evropského kvalifikačního rámce inkluzivního přístupu v prostředí předškolního vzdělávání a péče a na školících materiálech pro vznikající funkci Ambasadora diverzity. 

V rámci partnerství do konce projektu ještě vzniknou Diversity+ interaktivní scénáře a seriózní hra.  Ty jsou určené pracovníkům z oblasti předškolního vzdělávání a péče, aby pomohli dětem rozpoznat a čelit předsudkům a rasismu; zvýšit jejich znalosti o vlastní skupině i skupinách ostatních; omezit konflikty mezi skupinami; pěstovat spolupráci a solidaritu; ctít rozdíly a podporovat empatii, vzájemný respekt a uvědomění ve vztahu k rovnosti a rozmanitosti s cílem vytvořit inkluzivní komunitu. Scénáře se budou zabývat tématy inkluze a diverzity z běžného života dětí, protože existuje mnoho primárních oblastí předsudků, na které mohou pracovníci v oblasti předškolního vzdělávání a péče přímo poukázat, diskutovat o nich a zbavovat se jich na denní bázi. Týká se to zejména rasových předsudků a předsudků spojených s etnickým původem, fyzickými schopnostmi a vlastnostmi, pohlavím, formou rodinného uspořádání, ekonomickou třídou atd.

Projekt Diversity+ díky vysoce univerzálně využitelným zdrojům bude moct dosáhnout širokého dopadu na řídící struktury zařízení předškolního vzdělávání a péče, a pomůže těmto zařízením stát se vstřícnější a inkluzivnější k různým  skupinám. Tím dojde ke zvýšení počtu dětí  z různorodých skupin v zařízeních předškolního vzdělávání a péče a napomůže to tak řešit současné nízké zastoupení menšin v těchto zařízeních. Díky tomu projekt napomůže k rozvinutí klíčových sociálních dovedností, jako je empatie, soucitu, vzájemného respektu a povědomí o rovnosti a právech právě u potřebných skupin, což v konečném důsledku dlouhodobě pomůže zlepšit jejich sociální začleňování napříč zapojenými zeměmi i mimo ně. 

Všechny vyvinuté produkty jsou již dostupné v angličtině, bulharštině, češtině, italštině a slovenštině na stránkách projektu https://diversity-plus.eu/.

Více informací k tématu naleznete na facebookové stránce: 

https://www.facebook.com/Diversityplusproject/

 

Autor: Nevena Rakovska, Business Foundation for Education, Bulharsko

Foto: Meeting týmu Diversity+ v Bratislavě na Slovensku. Listopad 2021.