Koordinátorom projektu je CIAPE - CENTRO ITALIANO PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE, neziskové kultúrne združenie so sídlom v Ríme (IT), ktoré inšpiruje inovácie v didaktike v Európe. CIAPE má za sebou už viac ako 100 úspešne zvládnutých európskych projektov a spolieha sa na sieť viac ako 300 partnerov z celej Európy. V roku 2018 CIAPE otvorilo v Ríme úplne nový priestor pre spoluprácu - „The Apartment“, ktorý ponúka služby starostlivosti o deti a co-working pre svojich spolupracovníkov a celú verejnosť s cieľom posilňovať od narodenia hrou sociálne zručnosti detí a podporovať u nich asertivitu a empatiu podľa škandinávskeho modelu.
Viac informácií na stránke: www.ciape.it

ISSA - MEDZINÁRODNÁ ASOCIÁCIA KROK ZA KROKOM je medzinárodné členské združenie so sídlom v Leidene (NL) založené na posilňovaní kapacít svojich členov pri podpore kvality spravodlivých služieb v ranom detstve. Od svojho vzniku sa ISSA rozrástla do živej učiacej sa komunity pozostávajúcej z viac ako 90 rovnako zmýšľajúcich organizácií zo 40 krajín. Asociácia vytvára a šíri zdroje medzi svojimi členmi i mimo nich, poskytuje možnosti odbornej prípravy a profesíjneho rozvoja a umožňuje vzájomné učenie.
Viac informácií na stránke www.issa.nl

SKOLA DOKORAN - WIDE OPEN SCHOOL je nadácia so sídlom v Žiari Nad Hronom (SK) zaoberajúca sa potrebami rodín a detí z heterogénnych komunít. Jej hlavným cieľom je zlepšenie sociálneho začlenenia v regiónoch prostredníctvom podpory marginalizovaných a zraniteľných skupín, pričom sa spolieha na otvorenú a kompetentnú verejnú správu. ŠD - WOS sleduje svoje priority v rozvoji a vzdelávaní v oblasti VSRD, reforme vzdelávacieho systému a vo vzdelávaní jednotlivcov a rodín. Má bohaté skúsenosti s riadením národných a medzinárodných projektov týkajúcich sa služieb VSRD.
Viac informácií na stránke: www.skoladokoran.sk

ASPIRE-IGEN GROUP LIMITED je sociálny podnik so sídlom v Bradforde (Spojené kráľovstvo). Je to najväčšia organizácia pôsobiaca v oblasti zamestnania a odbornej prípravy v regióne Yorkshire, v ktorom žije viac ako 5 miliónov obyvateľov. Skupina podporuje sociálne začlenenie a regeneráciu cez poskytovanie širokej škály poradenských a školiacich služieb. Patrí sem poskytovanie programov odborného vzdelávania pre mladých ľudí zo skupiny NEET (osoby, ktoré sa nevzdelávajú, nie sú zamestnané a ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave) s cieľom pripraviť ich na vstup na trh práce. Sú uznávaným centrom excelentnosti v profesíjnom rozvoji a poskytujú odbornú prípravu pre profesionálov v oblasti kariérneho poradenstva.
Viac informácií na stránke: www.aspire-igen.com

BFE – BUSINESS FOUNDATION FOR EDUCATION, is a foundation based in Sofia (BG). BFE is a renewed provider of initial and continuing training for educators, from early childhood to HEI, and it looks to improve the subjects related to diversity and inclusion, adding a more practical dimension. This includes the development of professional tools and quality standards. The organization is a keen promoter of the guidance counselling profession.
More info: www.fbo.bg

LINK CAMPUS UNIVERSITY is a university based in Rome (IT). It represents an experienced technical partner, specialised in building digital solutions and serious games. Their involvement in the project comes from a desire to add a further level of support to the solutions they offer to their ECEC partners when it comes to creating inclusive, digital and interactive learning services. Link Campus University operates since 1999 as the Italian filiation of the University of Malta.
More info: www.unilink.it

SCHOLA EMPIRICA is an NGO based in Prague (CZ), operating since 2003 to increase the quality of Czech public policy, active in the research on current social issues and definitions, as well as the transfer of best practices in policy design and implementation. It is an accredited educational institution by the Ministry of Education, Youth and Sports in the CZ. Its goal is to support teachers (pre-schools, primary and secondary schools), social workers and parents, helping them to provide the best care for children.
More info: www.scholaempirica.org