Listina Diversity+

Listina je primárne určená pre riaditeľov zariadení VSRD, ktorým poskyutje aktuálne informácie o rôznych ustanoveniach, ktoré musia dodržiavať, aby mohli považovať svoje služby VSRD za „pozitívne z hľadiska rozmanitosti“, a aby tvorili také prístupy k správe ohľadom začleňovania rozmanitosti, ktoré vyhovujú prísnym požiadavkám na kvalitu a sú porovnateľné s prístupmi a najlepšími postupmi z celej Európy. Konkrétne sa predpokladané inštitucionálne zmeny týkajú personálnej politiky a vzdelávania zamestnancov, tvorby aktivít, ponuky zariadení a riešení podpory detí smerujúcej k úplnej a vysoko kvalitnej inklúzii detí bez zaujatosti a stereotypov.

Diversity Footprint Assessment tool

Tento interaktívny digitálny nástroj, založený na európskom rámci kvality pre vzdelávanie a starostlivosť o deti v ranom detstve, sa zameriava na podporu zamestnancov VSRD – ktorí sa často nešpecializujú na inklúziu rozmanitosti – pri hodnotení ich súčasných služieb a umožňuje im vizuálnym spôsobom pochopiť konkrétne potrebné kroky na zlepšenie nimi poskytovaných služieb. Organizácie vyhodnotené ako organizácie s “vynikajúcou“ stopou rozmanitosti získajú certifikát, ktorý pravdepodobne zvýši prestíž samotnej organizácie a povzbudí ostatných, aby sa vydali podobnou cestou.

EKR veľvyslanca rozmanitosti v prostredí VSRD

„Očakáva sa, že„ Európsky kvalifikačný rámec veľvyslanca rozmanitosti v prostrediach VSRD “zlepší riadenie ľudských zdrojov v oblasti VSRD, vyprofiluje kľúčové vedomosti, zručnosti a postoje potrebné v odpovedi na individuálne a skupinové potreby detí z rôznych prostredí a so špeciálnymi vzdelávacími požiadavkami. Špeciálne vzdelávacie zdroje dopĺňajú profil EKR s cieľom plynulo rozvíjať úlohu veľvyslanca rozmanitosti: kľúčovú pri poskytovaní VSRD pozitívneho z hľadiska rozmanitosti. Tento nástroj tiež uľahčuje čitateľnosť profilu, a tým v konečnom dôsledku aj mobilitu odborníkov v celej Európe.

 

 

Diversity+ vážna hra

Pre pedagógov a asistentov v oblasti VSRD je naplánovaná interaktívna vážna hra, ktorá má deťom pomôcť rozpoznávať a spochybňovať zaujatosť, neinternalizovať si ju, vnímať pozítívne hodnotu rozdielnosti a správať sa k všetkým ľuďom s rešpektom. Vzdelávanie scenáre sú postavené na bežných každodenne vznikajúcich situáciách spojených s diskrimináciou, rasizmom, zaujatosťou a stereotypmi. Učenie sa deje prostredníctvom skúsenosti, pri ktorej sa hráči ponoria do kontextu hry a rozhodujú sa v prvej osobe tak, aby dokázali čeliť výzvam každodenného života s využitím solidarity, empatie, vzájomného rešpektu a vedomia.“