Харта за многообразието

Хартата е предназначена главно за директорите на детски градини и други организации, предоставящи образование и грижи в ранна детска възраст. Тя цели да ги запознае с ключовите изисквания, на които трябва да отговаря една приобщаваща и многообразна организация. Харата включва подходи и добри практики от цяла Европа, които подпомагат пълноценното включване на децата от различни неравнопоставени групи и общности. По-конкретно, Хартата разглежда няколко области – управление на човешките ресурси и обучение на персонала, планиране на дейности, приобщаваща среда и решения за подкрепа на децата.

 

Изтегли THE  D+ E-BOOK

 

Изтегли THE D+ CHARTER

 

Изтегли THE D+ E-BOOK AND CHARTER

Инструмент за оценка на подхода към многообразието

Интерактивният онлайн инструмент за оценка е базиран на Европейската рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст. Той е предназначен за специалистите в ОГРДВ, които често нямат специална подготовка в областта на приобщаването и многообразието. Бенчмаркинг инструментът им дава възможност да оценяват своите услуги и да разберат какви конкретни стъпки са необходими за подобряване на тяхното предоставяне. Организациите с най-добри резултати получават сертификат, който има за цел да отличи приобщаващите организации и да насърчи и работещите в ОГРДВ да подобрят своя подход към многообразието.

 

Diversity + Footprint Assessment Tool Page

Европейска квалификационна рамка за посланик на многообразието в ОГРДВ

Европейската квалификационна рамка определя ключовите знания, умения и нагласи на посланика на многообразието в образованието и грижата в ранна детска възраст. Ролята на този специалист е да подпомогне прилагането на целенасочени политики и практики за приобщаването на деца от различни групи. Въвеждането на такава роля в ОГРДВ ще подобри управлението на човешките ресурси в ОГРДВ, а в допълнение към профила, ще бъдат създадени и допълнителни учебни ресурси.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Сериозни игри, запознаващи с многообразието

Сериозните онлайн игри ще помогнат на учителите и помощник-възпитателите в ОГРДВ да се запознаят с темата за многообразието – да разпознават предразсъдъците и стереотипите, да осъзнават ползите от различията и да се отнасят с уважение към всички хора. Учебните сценарии са изградени около често срещани ситуации, възникващи в ежедневната динамика, свързани с дискриминация и стереотипи. Ученето се осъществява чрез опит, тъй като играчите се потапят в контекста на играта и вземат решения от първо лице, за да се справят с всекидневните предизвикателства чрез солидарност, съпричастност, взаимно уважение и осъзнатост.
Играйте нашите интерактивни сценарии ТУК