You are currently viewing Посрещнете посланика на приобщаването и многообразието!

Статията представя последните разработки по проекта Diversity+ и въвежда европейски квалификационен профил (EQF ниво 5) на посланика на Diversity+, активен в образованието и грижите в ранна детска възраст )ОГРДВ), който официално стартира през юли 2022 г. Статията описва как „Европейската квалификационна рамка на Посланика на многообразието в среди за ранно детство и грижи (ECEC)“ е разработена и очертава ролята на Посланика на многообразието+ в рамките на обстановката за ОГРДВ.

Основите за успешно учене през целия живот, социална интеграция и личностно развитие се полагат в ранните години. Това е решаващата фаза от живота, за да започнем да наблягаме на важността на ценностите и поведението на разнообразието, справедливостта и приобщаването. Въпреки че въпросите, свързани с включването на многообразието, са все по-напред в институциите за ОГРДВ, повечето служители на ОГРДВ не са специалисти в тази област и се нуждаят от насоки и подкрепа, за да разберат как да се справят с проблемите на многообразието.

Проектът Diverstiy+ се стреми да допринесе за решаването на този проблем и вече е разработил няколко инструмента в подкрепа на професионалистите в ОГРДВ при интегрирането на многообразието в институциите за ОГРДВ. Като първа стъпка партньорските организации по проекта работиха върху създаването на Хартата за многообразието, която определя минималните изисквания, на които организациите за ОГРДВ трябва да отговарят, за да се считат за „позитивни към многообразието“. Следващата стъпка беше разработването на Инструмента за оценка, който има за цел да подкрепи учители, директори и други професионалисти в областта на ОГРДВ да оценят своите практики за приобщаване на многообразието и да ги подобрят. За да подпомогне допълнително повишаването на качеството на европейските заведения за ОГРДВ, проектът Diversity+ разработи квалификационната рамка за ролята на Посланик на Многообразието+ в рамките на ОГРДВ.

Със стартирането на „Европейска квалификационна рамка за посланик на разнообразието в среди за ОГРДВ“ през юли 2022 г. проектът Diversity+ достигна още един важен крайъгълен камък. Основната цел на EQF е да предложи отговор на въпроса какъв профил, качества, знания, умения и нагласи, които един учител в предучилищна възраст трябва да има, за да интегрира добре приобщаващите подходи към обстановката за ОГРДВ и да подкрепя колегите си в това отношение.Намирането на отговор на този въпрос изисква задълбочено проучване.

Профилът се основава на изследване, проведено в сътрудничество с всички партньори по проекта и практици в областта на ОГРДВ, методисти и ръководители на центрове за ОГРДВ в рамките на техните национални контексти (България, Чехия, Италия, Словакия, Холандия, Обединеното кралство), целящи да идентифицират какви умения , обучение и опит са необходими, за да поемете ролята на Diversity+ Ambassador. Успоредно с това е проведено разследване на ниво ЕС, за да се подчертаят тенденциите, практиките, нуждите и предизвикателствата при професионализацията на персонала в ОГРДВ. Събраните констатации са представени във формален профил на умения, базиран на Европейската квалификационна рамка – ниво 5. Окончателната версия на профила беше обсъдена и преработена по време на коуъркинг сесия, събираща образователни експерти, организирана в рамките на транснационалната партньорска среща, проведена в Лайден (12-13 май 2022 г.).

EQF има за цел да подобри управлението на човешките ресурси в ОГРДВ, да профилира ключови знания, умения и нагласи, необходими за отговор на индивидуалните и групови нужди на деца от различни среди и със специални образователни потребности. Специфични учебни ресурси допълват профила на EQF, за да се развие плавно ролята на посланика на разнообразието+.

Разработването на EQF беше ръководено от италианския координатор на проекта CIAPE и ще бъде пуснат в многоезични версии (английски, български, словашки, чешки и италиански).

Остава една година до края на проекта Diversity+, когато партньорските организации ще работят интензивно върху разработването на интерактивни сценарии Diversity+ – Сериозна игра, предназначена за практиците в ОГРДВ, за да помогне на децата да разпознаят и да се противопоставят на пристрастията, расизма и предразсъдъците.

Романа Шлоуфова, ръководител на проекта, Schola Empirica z.s.

Всички разработени резултати от проекта са достъпни на английски, български, чешки, английски, италиански и словашки на уебсайта на проекта https://diversity-plus.eu/toolkit/

За повече информация по темата вижте фейсбук страницата https://www.facebook.com/Diversityplusproject/