You are currently viewing Listina Diversity+: Podpora prvních kroků směrem k inkluzivním službám předškolního vzdělávání a péče
  • Post category:Novinky

Přibývá důkazů o tom, že budování inkluzivnější, spravedlivější a férovější společnosti musí začít u kvalitních a inkluzivních služeb předškolního vzdělávání a péče. Přístup k těmto službám je prospěšný pro všechny děti, a zejména pro děti ze znevýhodněného prostředí, neboť zvyšuje rovnost příležitostí.

Kontext složité společnosti, v níž žijeme, vyžaduje služby v raném dětství, které posilují sociální začlenění a podporují rozmanitost. Aby se tak stalo, měly by být veřejné nebo soukromé, formální, neformální nebo informální služby předškolního vzdělávání a péče navrženy a poskytovány s ohledem na jedinečné potřeby každého dítěte. Ve vysoce kvalitních programech předškolního vzdělávání a péče mají všechny děti příležitost rozvíjet své jazykové, sociální, fyzické a kognitivní schopnosti a cítí se respektovány a inspirovány.

Pro zařízení předškolního vzdělávání a péče by inkluzivní postupy neměly být vnímány jako doplňková součást programu, ale jako nedílná součást jejich vize a cílů. To může vyžadovat změnu institucionální kultury, a tedy vytvoření přístupů, které zahrnují strategie v oblasti lidských zdrojů a školení personálu, a usilování o plné a začlenění všech malých dětí bez předsudků a stereotypů.

Tento proces není jednoduchý a pro střediska předškolního vzdělávání a péče, která se snaží být vysoce kvalitní a inkluzivní, nemusí být snadné vytvořit skutečně inkluzivní institucionální kulturu, nebo si dokonce nemusí být vědoma toho, co to vlastně znamená být inkluzivní. 

S cílem podpořit zařízení předškolního vzdělávání a péče, vedoucí pracovníky a odborníky při identifikaci a překonávání těchto výzev byla v rámci projektu Diversity+ vydána Listina Diversity+: soubor minimálních požadavků, které musí služby a instituce předškolního vzdělávání a péče splňovat, aby se přizpůsobily různým typům rozmanitosti a byly klasifikovány jako inkluzivní (Diversity+). V návaznosti na doporučení Rady o vysoce kvalitním předškolním vzdělávání a péči je Listina Diversity+ rozdělena do pěti klíčových oblastí: přístup, pracovní síla, učební plán, monitorování a hodnocení a řízení pro začleňování rozmanitosti. Každá oblast obsahuje soubor ukazatelů, které definují, co by mělo být zavedeno pro inkluzivní přístup v oblasti předškolního vzdělávání a péče. Listina vyzývá vedoucí pracovníky a odborníky v oblasti předškolního vzdělávání a péče, aby se zapojili do průběžné diskuse a kritické reflexe svých stávajících politik s cílem zajistit, aby se všechny děti, jejich rodiny a pracovníci předškolního vzdělávání a péče cítili vítaní, cenění a respektovaní. 

Listina Diversity+ vychází z teoretického a terénního výzkumu současných inspirativních postupů a nových trendů v Evropě (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko a Spojené království), který byl proveden v rámci projektu Diversity+. Analýzu a přehled všech inspirativních postupů naleznete v elektronické knize Diversity+.

Brzy bude k dispozici online nástroj, který Vám poskytne příležitost zhodnotit inkluzivní přístup v Vašem zařízení předškolního vzdělávání a péče a inspiruje vás k růstu a prosperitě.

Služby předškolního vzdělávání a péče s inkluzivním přístupem

  •  jsou přístupné všem dětem a organizované demokratickým způsobem, který prosazuje a podporuje inkluzi, rovnost, spravedlnost, respekt ke všem identitám a citlivost k individuálním potřebám každého dítěte a rodiny.
  • hrají klíčovou roli v rozvoji dětí tím, že zajišťují dodržování práv dětí a poskytují dětem nejlepší podmínky a podporu k dosažení jejich jedinečného potenciálu bez ohledu na jejich původ, socioekonomické postavení, náboženství, pohlaví, jazyk, etnický původ, barvu pleti nebo úroveň schopností.
  •  zaujímají progresivní přístup, který zajistí, že cílené služby budou poskytovány specifickým skupinám a jednotlivcům v rámci univerzálního a inkluzivního prostředí předškolního vzdělávání a péče.